021-66765107

021-66766231

021-66759287

  • شماره های تماس
    • 021-66765107
    • 021-66766231
    • 021-66759287

صنعت تولز تهران

صنعت تولز تهران

021-66765107

021-66766231

021-66759287

ترکمتر کلینگری تایوان و بیرول تول ایتالیا

کد محصول : 5032
شما اینجا هستید » ابزارالات » ابزار دقیق » ترکمتر » ترکمتر کلینگری تایوان و بیرول تول ایتالیا

ترکمتر وسیله ای جهت محکم (سفت) کردن پیچ و مهره های با قدرت بالا مورد استفاده قرار می گیرد، ترکمتر ها به چند نوع جغجغه ای، ساعتی، تقه ای تقسیم بندی میشوند که هر کدام به نوبه خود روش و مکانی مورد استفاده قرار می گیرند. در زیر مدل، درایو، نیوتن بر متر، طول، وزن، عرض ترکمتر های کلینگری تایوان و بیرول تول ایتالیا را در قالب جدول معرفی می نماییم.

مشخصات ترکمتر کلینگری تایوان :

 Weight(kg) Width(mm) Length(mm) Lb.ft  N.m  Drive(inch)  part code
 ۰٫۵۴  ۳۸  ۲۷۵  ۲۰-۱۰۵  ۲٫۵-۱۲  ۱/۴  CM1012
 ۰٫۵۴  ۳۸  ۲۷۵  ۳۰-۱۸۰  ۴٫۰-۲۰  ۱/۴  CM1020
 ۰٫۶۸  ۳۸  ۳۱۰  ۵۰-۲۵۰  ۴٫۵-۳۰  ۳/۸  CM2030
 ۰٫۸۲  ۳۸  ۳۶۰  ۹-۴۵  ۱۰-۶۰  ۳/۸  CM2060
 ۰٫۸۲  ۳۸  ۳۶۰  ۹-۴۵  ۱۰-۶۰  ۱/۲  CM3060
 ۰٫۹۰  ۳۸  ۴۲۰  ۲۰-۹۰  ۲۵-۱۲۵  ۳/۸  CM2125
 ۰٫۹۰  ۳۸  ۴۲۰  ۲۰-۹۰  ۲۵-۱۲۵  ۱/۲  CM3125
 ۱٫۰۲  ۴۰  ۴۶۰  ۳۰-۱۵۰  ۴۰-۲۰۰  ۱/۲  CM3200
 ۱٫۱۶  ۴۰  ۵۲۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۱/۲  CM3335
 ۱٫۲۰  ۴۰  ۵۲۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۳/۴  CM4335
 ۱٫۹۵  ۴۰  ۷۰۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۱/۲  CM3335L
 ۲٫۰۰  ۴۰  ۷۰۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۳/۴  CM4335L
 ۴٫۰۴  ۶۰  ۸۴۰  ۸۰-۴۰۰  ۱۰۰-۵۰۰  ۳/۴  CM4500
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۲۰-۶۰۰  ۱۶۰-۸۰۰  ۳/۴  CM4800
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۲۰-۶۰۰  ۱۶۰-۸۰۰  ۱  CM5800
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  ۳/۴  CM41000
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  ۱  CM51000
 ۹٫۲۰  ۷۲  ۱۲۶۰  ۲۰۰-۱۱۰۰  ۳۰۰-۱۵۰۰  ۱  CM51500
 ۹٫۲۰  ۷۲  ۱۲۶۰  ۳۰۰-۱۵۰۰  ۴۰۰-۲۰۰۰  ۱ CM52000
 ۱۰٫۵  ۷۲  ۱۲۶۰  ۴۰۰-۲۲۰۰  ۶۰۰-۳۰۰۰  ۱  CM53000

مشخصات ترکمتر بیرول تول ایتالیا:

 Weight(kg)  Length(mm)  Torque Range(Nm)  Drive  Lbf.in  Lbf.ft  Kgfm  Nm  MOD
 ۰٫۵۶  ۳۰۰  ۰٫۵  ۳/۸  ۲۰-۱۰۰  ۲-۸  ۰٫۳-۱٫۲  ۲٫۵-۱۱  TS100
 ۰٫۶۲  ۳۰۰  ۰٫۵  ۳/۸  ۲۰-۱۰۰  ۲-۸  ۰٫۳-۱٫۲  ۲٫۵-۱۱  TS100CR
 ۰٫۶۹  ۴۰۵  ۱  ۳/۸  ۴۰-۳۰۰  ۴-۲۴  ۰٫۵-۳٫۴  ۵-۳۳  TS300
 ۰٫۷۵  ۴۱۰  ۱  ۳/۸  ۴۰-۳۰۰  ۴-۲۴  ۰٫۵-۳٫۴  ۵-۳۳  TS300CR
 ۱٫۰۰  ۴۸۰  ۲  ۳/۸  ۱۰۰-۶۰۰  ۱۰-۵۰  ۱٫۲-۷  ۱۲-۶۸  TS600S
 ۱٫۰۰  ۴۸۰  ۲  ۱/۲  ۱۰۰-۶۰۰  ۱۰-۵۰  ۱٫۲-۷  ۱۲-۶۸  TS600
 ۱٫۷۰  ۵۷۵  ۵  ۱/۲  ۲۰۰-۱۳۰۰  ۲۰-۱۱۰  ۲٫۵-۱۵  ۲۵-۱۵۰  TS1200
 ۲٫۳۰  ۶۰۵  ۱۰  ۱/۲  ۴۵۰-۲۲۰۰  ۴۰-۱۸۰  ۵-۲۵  ۵۰-۲۵۰  TS2000
 ۳٫۰۰  ۸۱۵  ۱۰  ۱/۲  ۵۰۰-۳۱۰۰  ۵۰-۲۶۰  ۷-۳۵  ۷۰-۳۵۰  TS3000
 ۳٫۸۵  ۷۰۰  ۱۰  ۳/۴  ۸۰۰-۳۵۰۰  ۷۰-۳۰۰  ۱۰-۴۰  ۱۰۰-۴۰۰  TS3500
 ۵٫۵۰  ۸۷۰  ۲۰  ۳/۴  ۸۰۰-۵۲۰۰  ۶۰-۴۴۰  ۱۰-۶۰  ۱۰۰-۶۰۰  TS5000
 ۶٫۵۰  ۹۳۵  ۲۰  ۳/۴  ۱۴۰۰-۷۰۰۰  ۱۲۰-۵۸۰  ۱۴-۸۰  ۱۴۰-۸۰۰  TS7000
 ۹٫۷۰  ۱۰۳۰  ۲۵  ۱  ۱۵۰۰-۸۵۰۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰-۱۰۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  TS8500
 ۱۸٫۰۰  ۱۴۰۰ ۵۰  ۱  ۴۵۰۰-۱۷۵۰۰  ۳۵۰-۱۵۰۰  ۵۰-۲۰۰  ۵۰۰-۲۰۰۰  TS17500

کاتالوگ ترکمتر بیرول تول ایتالیا کاتالوگ ترکمتر کلینگری تایوان


هم اکنون محصول قبلی را ببینید : دریل چکشی ماکیتا

شماره های تماس : 66765107-66766231-66759287-66759317-021

ترکمتر وسیله ای جهت محکم (سفت) کردن پیچ و مهره های با قدرت بالا مورد استفاده قرار می گیرد، ترکمتر ها به چند نوع جغجغه ای، ساعتی، تقه ای تقسیم بندی میشوند که هر کدام به نوبه خود روش و مکانی مورد استفاده قرار می گیرند. در زیر مدل، درایو، نیوتن بر متر، طول، وزن، عرض ترکمتر های کلینگری تایوان و بیرول تول ایتالیا را در قالب جدول معرفی می نماییم.

مشخصات ترکمتر کلینگری تایوان :

 Weight(kg) Width(mm) Length(mm) Lb.ft  N.m  Drive(inch)  part code
 ۰٫۵۴  ۳۸  ۲۷۵  ۲۰-۱۰۵  ۲٫۵-۱۲  ۱/۴  CM1012
 ۰٫۵۴  ۳۸  ۲۷۵  ۳۰-۱۸۰  ۴٫۰-۲۰  ۱/۴  CM1020
 ۰٫۶۸  ۳۸  ۳۱۰  ۵۰-۲۵۰  ۴٫۵-۳۰  ۳/۸  CM2030
 ۰٫۸۲  ۳۸  ۳۶۰  ۹-۴۵  ۱۰-۶۰  ۳/۸  CM2060
 ۰٫۸۲  ۳۸  ۳۶۰  ۹-۴۵  ۱۰-۶۰  ۱/۲  CM3060
 ۰٫۹۰  ۳۸  ۴۲۰  ۲۰-۹۰  ۲۵-۱۲۵  ۳/۸  CM2125
 ۰٫۹۰  ۳۸  ۴۲۰  ۲۰-۹۰  ۲۵-۱۲۵  ۱/۲  CM3125
 ۱٫۰۲  ۴۰  ۴۶۰  ۳۰-۱۵۰  ۴۰-۲۰۰  ۱/۲  CM3200
 ۱٫۱۶  ۴۰  ۵۲۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۱/۲  CM3335
 ۱٫۲۰  ۴۰  ۵۲۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۳/۴  CM4335
 ۱٫۹۵  ۴۰  ۷۰۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۱/۲  CM3335L
 ۲٫۰۰  ۴۰  ۷۰۰  ۵۰-۲۵۰  ۶۵-۳۳۵  ۳/۴  CM4335L
 ۴٫۰۴  ۶۰  ۸۴۰  ۸۰-۴۰۰  ۱۰۰-۵۰۰  ۳/۴  CM4500
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۲۰-۶۰۰  ۱۶۰-۸۰۰  ۳/۴  CM4800
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۲۰-۶۰۰  ۱۶۰-۸۰۰  ۱  CM5800
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  ۳/۴  CM41000
 ۴٫۹۳  ۶۰  ۱۰۴۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  ۱  CM51000
 ۹٫۲۰  ۷۲  ۱۲۶۰  ۲۰۰-۱۱۰۰  ۳۰۰-۱۵۰۰  ۱  CM51500
 ۹٫۲۰  ۷۲  ۱۲۶۰  ۳۰۰-۱۵۰۰  ۴۰۰-۲۰۰۰  ۱ CM52000
 ۱۰٫۵  ۷۲  ۱۲۶۰  ۴۰۰-۲۲۰۰  ۶۰۰-۳۰۰۰  ۱  CM53000

مشخصات ترکمتر بیرول تول ایتالیا:

 Weight(kg)  Length(mm)  Torque Range(Nm)  Drive  Lbf.in  Lbf.ft  Kgfm  Nm  MOD
 ۰٫۵۶  ۳۰۰  ۰٫۵  ۳/۸  ۲۰-۱۰۰  ۲-۸  ۰٫۳-۱٫۲  ۲٫۵-۱۱  TS100
 ۰٫۶۲  ۳۰۰  ۰٫۵  ۳/۸  ۲۰-۱۰۰  ۲-۸  ۰٫۳-۱٫۲  ۲٫۵-۱۱  TS100CR
 ۰٫۶۹  ۴۰۵  ۱  ۳/۸  ۴۰-۳۰۰  ۴-۲۴  ۰٫۵-۳٫۴  ۵-۳۳  TS300
 ۰٫۷۵  ۴۱۰  ۱  ۳/۸  ۴۰-۳۰۰  ۴-۲۴  ۰٫۵-۳٫۴  ۵-۳۳  TS300CR
 ۱٫۰۰  ۴۸۰  ۲  ۳/۸  ۱۰۰-۶۰۰  ۱۰-۵۰  ۱٫۲-۷  ۱۲-۶۸  TS600S
 ۱٫۰۰  ۴۸۰  ۲  ۱/۲  ۱۰۰-۶۰۰  ۱۰-۵۰  ۱٫۲-۷  ۱۲-۶۸  TS600
 ۱٫۷۰  ۵۷۵  ۵  ۱/۲  ۲۰۰-۱۳۰۰  ۲۰-۱۱۰  ۲٫۵-۱۵  ۲۵-۱۵۰  TS1200
 ۲٫۳۰  ۶۰۵  ۱۰  ۱/۲  ۴۵۰-۲۲۰۰  ۴۰-۱۸۰  ۵-۲۵  ۵۰-۲۵۰  TS2000
 ۳٫۰۰  ۸۱۵  ۱۰  ۱/۲  ۵۰۰-۳۱۰۰  ۵۰-۲۶۰  ۷-۳۵  ۷۰-۳۵۰  TS3000
 ۳٫۸۵  ۷۰۰  ۱۰  ۳/۴  ۸۰۰-۳۵۰۰  ۷۰-۳۰۰  ۱۰-۴۰  ۱۰۰-۴۰۰  TS3500
 ۵٫۵۰  ۸۷۰  ۲۰  ۳/۴  ۸۰۰-۵۲۰۰  ۶۰-۴۴۰  ۱۰-۶۰  ۱۰۰-۶۰۰  TS5000
 ۶٫۵۰  ۹۳۵  ۲۰  ۳/۴  ۱۴۰۰-۷۰۰۰  ۱۲۰-۵۸۰  ۱۴-۸۰  ۱۴۰-۸۰۰  TS7000
 ۹٫۷۰  ۱۰۳۰  ۲۵  ۱  ۱۵۰۰-۸۵۰۰  ۱۵۰-۷۵۰  ۲۰-۱۰۰  ۲۰۰-۱۰۰۰  TS8500
 ۱۸٫۰۰  ۱۴۰۰ ۵۰  ۱  ۴۵۰۰-۱۷۵۰۰  ۳۵۰-۱۵۰۰  ۵۰-۲۰۰  ۵۰۰-۲۰۰۰  TS17500

کاتالوگ ترکمتر بیرول تول ایتالیا کاتالوگ ترکمتر کلینگری تایوان


هم اکنون محصول قبلی را ببینید : دریل چکشی ماکیتا

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

کالاهای پیشنهادی و مرتبط

بیشتر میخوام ببینم

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به سایت صنعت تولز تهران می باشد

طراحی و کدنویسی توسط نمای من

صنعت تولز تهران

صنعت تولز تهران